Prawa i obowiązki pracownika w świetle przepisów

Każda osoba, która zostaje zatrudniona na umowę o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy ma określone prawa oraz obowiązki, które powinny być określone w regulaminie pracy. Warto zapoznać się z ich katalogiem, żeby móc walczyć o uzyskanie odszkodowania w przypadku, gdy zostaną one naruszone przez pracodawcę, lub nie będą one należycie przestrzegane, a także po to, by został zachowany komfort pracy.

 

Podstawowym prawem pracownika jest po pierwsze prawo do wykonywania zawodu dobrowolnie przez niego wybranego, z wyjątkiem sytuacji, gdy zaistniały do tego przeciwwskazania. Ponadto pracownik ma prawo do poszanowania jego godności, do godziwego i uczciwego wynagrodzenia oraz do jednakowego wynagrodzenia za wykonywanie tej samej pracy. Pracownik musi mieć zapewnione prawo do bezpiecznych warunków wykonywania pracy, prawo do korzystania z urlopu oraz urlopu okolicznościowego, w przypadku sytuacji losowej. Pracownik ma prawo do specjalnych świadczeń w przypadku, gdy nie może wykonywać zawodu (głównie przez chorobę, chorobę zawodową, wypadek). A także ma prawo do tworzenia organizacji pracowniczych tj. związki zawodowe, które mają walczyć o przestrzeganie tych w/w praw.

 

Pracownik zgodnie z tymi prawami nie może być dyskryminowany przez pracodawcę z uwagi na płeć, rasę, wiek, orientację seks ualną, przynależność religijną, narodową, etniczną oraz polityczną. Pracownik ma prawo do podnoszenia swoich kwalifikacji i podnoszenia swoich kompetencji. Do obowiązków pracownika po zawarciu stosunku pracy zgodnie z Kodeksem Pracy należy sumienne wykonywanie powierzonej pracy, wykonywanie obowiązków określonych w umowie i zakresie czynności na danym stanowisku oraz zadań i poleceń powierzonych przez pracodawcę. Chyba, że naruszają one przepisy prawa lub są niezgodne z umową o pracę. Zatrudniony ma obowiązek przestrzegać czasu pracy oraz usprawiedliwiać swoją nieobecność oraz stosować się do regulaminu pracy. Musi dbać o zasady bezpieczeństwa na stanowisku pracy oraz o higienę pracy. Ma kierować się dobrem zakładu pracy oraz ma zachować poufność i nie ujawniać ważnych informacji dla zakładu pracy. Ponadto ma przestrzegać zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy . Pracownik ma również przestrzegać zakazu konkurencji.

 

Uchylanie się przez pracownika od wykonywania obowiązków może skutkować po pierwsze upomnieniem do akt osobowych, po drugie w skrajnych przypadkach może prowadzić do zwolnienia o charakterze dyscyplinarnym. Zakończenie stosunku pracy w ten sposób nie przewiduje okresu wypowiedzenia, natomiast pracownik może się od decyzji pracodawcy odwołać.

Author: innowacyjnanaukaebiznesu.pl