Sposoby wypowiedzenia umowy o pracę

Kodeks Pracy reguluje aspekty związane z wypowiedzeniem umowy o pracę, a więc z zakończeniem stosunku pracy tj. odejściem pracownika z danej firmy. Stosunek pracy można w bardzo łatwy sposób rozwiązać i może to zrobić zarówno pracodawca (firma) jak i pracownik.

Na mocy Kodeksu Pracy można rozwiązać umowę o pracę w następujący sposób:

  1. Rozwiązanie na mocy porozumienia stron – każda umowa może zostać rozwiązana za zgodą obu stron i z inicjatywy zarówno pracodawcy i pracownika. Każda ze stron może zaproponować warunki rozwiązania umowy, a druga strona nie musi się na nie zgodzić (wtedy nie dochodzi do rozwiązania umowy). Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron nie musi być sporządzone w formie pisemnej. Rozwiązanie umowy w ten sposób dokonuje się przez: podpisanie wspólnego dokumentu tzw. porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę albo przez złożenie propozycji rozwiązania umowy przez pracownika, którą pracodawca przyjmuje lub złożenie propozycji przez pracodawcę, którą pracownik przyjmuje. Pracownik i pracodawca na mocy tego porozumienia ustalają warunki rozwiązania umowy i termin rozwiązania umowy;
  2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez oświadczenie jednej ze stron – tego typu wypowiedzenie może dokonać każda ze stron, rozwiązanie stosunku pracy następuje po upływie okresu wypowiedzenia. Czas wypowiedzenia umowy na okres próbny wynosi: 3 dni robocze jeśli okres próbny nie przekraczał 2 tygodni, 1 tydzień jeśli okres ten był dłuższy niż 2 tygodnie, 2 tygodnie jeśli okres ten trwał do 3 miesięcy. Okres wypowiedzenia w umowie o pracę, która zawarta była na czas nieokreślony i umowy o pracę, którą zawarto na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, a wynosi: 2 tygodnie, jeżeli dany pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeżeli dany pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy oraz 3 miesiące, jeżeli dany pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata u danego pracodawcy. Strony dokonując wypowiedzenia mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązujący umowę. W przypadku umowy na czas nieokreślony pracodawca musi podać przyczynę wypowiedzenia umowy. Warto pamiętać, że w okresie 4 lat przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego pracodawca nie może z nim rozwiązać umowy o pracę za wypowiedzeniem;
  3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez oświadczenie jednej ze stron – rozwiązanie stosunku pracy w ten sposób, powinno być zawarta na piśmie, na którym powinna zostać podana przyczyna rozwiązania umowy. Gdy wypowiada umowę pracodawca, powinien w oświadczeniu dodać pouczenie o przysługującym pracownikowi odwołaniu do sądu pracy. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia może nastąpić z winy pracownika w takich sytuacjach jak: ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych (np. opuszczenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia), popełnienie przez pracownika przestępstwa, które uniemożliwia mu dalszą pracę na danym stanowisku, przestępstwo to musi być stwierdzone prawo mocnym wyrokiem oraz zawinioną przez pracownika utratą uprawnień do wykonywania danej pracy. Natomiast pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy zostanie mu wydane orzeczenie lekarskie o szkodliwym wpływie wykonywanej pracy na jego zdrowie, a także gdy pracodawca dopuści się rażących zaniedbań w obrębie swoich obowiązków w stosunku do pracownika
  4. Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta, bądź z ukończeniem zadanej pracy – w tym przypadku nie obowiązuje okres wypowiedzenia, gdy okres danej pracy się kończy, następuje rozwiązanie umowy

Author: innowacyjnanaukaebiznesu.pl